restaurace u komína plzeň Teplo od ENERGOBYT-u výrazne lacnejšie

vámpírnaplók 4. évad 6.rész online magyar szinkronnal Autor: Gemerland <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: Ing. Július Illés, konateľ spoločnosti Energobyt, Vydané dňa: 19. 03. 2009

živelná pohroma v čr Centrálny dodávateľ tepla v meste Rimavská Sobota – spoločnosť Energobyt znižuje cenu za vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody (TÚV) od 1.1.2009 oproti cenám z decembra 2008 približne o 20%. Je to radostná správa pre našich odberateľov v týchto dňoch, ktoré sú ovplyvnené dôsledkami hospodárskej a finančnej krízy. Táto téma bola prerokovaná aj na zasadnutí MsZ dňa 3.3. 2009, kde poslanci tiež pozitívne prijali túto správu.

Kým v minulom roku na základe enormného nárastu ceny zemného plynu sme boli nútení až trikrát požiadať regulačný úrad o zvýšenie ceny tepla. Rok 2009 sa začína pozitívnou správou, ktorú sme už avizovali aj pri schvaľovaní minuloročných vysokých cien. Cena zemného plynu sa totiž odvíja od svetovej ceny ropy, ktorá v roku 2008 zažila doteraz nevídané turbulencie: v prvom polroku prekročila všetky doterajšie historické maximá a lietala na úrovni 150 dolárov za barel, ale v druhom polroku došlo k rapídnemu poklesu až o 75% na viacročné historické minimum. Na základe tej skutočnosti, že cena plynu kopíruje cenu vody vždy so 6-9 mesačným posunom, sme už na jeseň 2008 avizovali pozitívny vývoj cien tepelných energií vyrobených z plynu pre rok 2009, ktoré sa v týchto mesiacoch aj naplnili.

teplo
Teraz ku konkrétnym číslam: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nám svojim rozhodnutím č. 0062/2009/T z 19. decembra 2008 (zverejnená na stránke www.urso.gov.sk) stanovil cenu tepla s platnosťou od 1.1.2009 už podľa novej cenovej legislatívy - okrem novej meny (euro) aj v nových energetických jednotkách (kWh namiesto GJ) a s rozlíšením variabilnej zložky ceny pre domácnosti a pre nebytovú sféru. Toto rozlíšenie súvisí so štátom zavedenou reguláciou ceny zemného plynu, použitého na výrobu tepla pre bytovú sféru. Fixná zložka ceny plynu je uvedená v kW a je odvodená z tzv. regulačného príkonu odberných miest. Vzhľadom k tomu, že nová cena tepla v novej štruktúre je pre neodborníkov ťažko pochopiteľná a porovnateľná s cenami v predchádzajúcom období.
Pre lepšiu zrozumiteľnosť ich uvádzame v starých jednotkách, spolu variabilnú a fixnú zložku vrátane DPH:

nová cena pre domácnosti: 690,90 SKK alebo 22,93 EUR za 1 GJ
nová cena pre nebyty: 789,34 SKK alebo 26,20 EUR za 1 GJ
(Posledná cena z decembra 2008 bola vo výške 858 SKK/GJ.)

O pozitívnom dopade zníženia ceny tepla sme sa v uplynulých týždňoch presvedčili aj cez oznámenia od jednotlivých správcov o znížení mesačných zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytov. Ak by cena tepla v priebehu roka 2009 zostala nemenná, znamenalo by to v celoročnom prepočte na priemerný byt úsporu nákladov vo výške cca 60 EUR (1800 SKK). A vývoj môže byť ešte priaznivejší. V posledných dňoch v celoštátnych médiách boli zverejnené informácie o ďalšom znížení ceny zemného plynu v nasledujúcich mesiacoch, na základe ktorého reálne očakávame ďalšie zníženie ceny tepla v priebehu roka 2009.
teplo2
Ďalšou veľmi dôležitou pozitívnou zmenou pre nás, výrobcov tepla ale s tým spojené aj pre našich odberateľov je skutočnosť, že od tohto roku sa výrazne zvýšil rozdiel v cene plynu pre veľkoodberateľov v porovnaní s maloodberateľskými cenami. Do roku 2008 tento rozdiel bol úplne minimálny, „halierový“. My sme už niekoľko rokov dozadu upozornili tých, ktorý uvažovali o odpojení sa od centrálneho zdroja, že vzhľadom na skúsenosti z vyspelejšej časti Európy ale vyplývajúc aj z logiky vecí (veľkoodberateľské ceny musia byť lacnejšie ako maloodberateľské) to raz príde aj na Slovensko. Teraz sa to stalo skutočnosťou a hneď vo výške 30%. To znamená, že od roku 2009 sme už úplne konkurencieschopní voči cenám z domových kotolní. A keď porovnáme veci porovnateľné, t.j. naše ceny so všetkými nákladmi, ktoré vznikajú pri prevádzke odpojených domových kotolní (okrem ich nákladov na zemný plyn aj spotrebu elektrickej energie a vody v kotolni, odpisy z hodnoty investície, náklady z úveru, odmenu a odvody pre obsluhu, náklady na revízie a opravy atď.), dovolím si tvrdiť, že centrálne zásobovanie teplom bude výhodnejšie ako prevádzkovanie domovej kotolne. A mimo cenovej výhody naďalej platia naše ostatné výhody, ako spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky (zdroj mimo objektu), 24-hodinový dispečing a havarijná služba v prípade poruchy, komplexná zodpovednosť za prevádzku, ekologickejšia výroba tepla a možnosť alternatívneho vykurovania (budúca tepláreň na biomasu) za účelom ďalšieho zníženia ceny tepla a zabezpečenosti pred prípadnou ďalšou plynovou krízou.

technologia Aj v Rimavskej Sobote bolo v minulom období niekoľko prípadov, keď bytový dom postavil domovú kotolňu, ale zmluvu s centrálnym dodávateľom tepla nevypovedal. Jednak, aby sa vyhli zákonnej povinnosti zaplatiť tzv. oprávnené náklady spojené s odpojením sa pre centrálneho dodávateľa, ale v prospech ostatných odberateľov centrálneho tepla (v zmysle platnej legislatívy to môže byť niekoľko stotisíc korún pre danú samosprávu) a na druhej strane, aby mali zabezpečenú náhradu v prípade poruchy ich zdroja alebo problémov s dodávkou zemného plynu. Musíme však deklarovať, že takúto alternatívu nemienime poskytnúť pre nikoho z dôvodu zníženia strát, ktoré vytvárajú ich sekundárne rozvody s pristavenou a  neodobratou tepelnou energiou a budeme vymáhať aj vyššie spomenuté oprávnené náklady na odpojenie okrem ochrany našich záujmov, hlavne v záujme ostatných našich odberateľov.
teplo1
Záverom chceme krátko pripomenúť naše investičné zámery pre nasledujúce obdobie, o ktorých sme Vás už v minulom roku prostredníctvom médií viackrát informovali. Jedná sa predovšetkým o spoluprácu so spoločnosťou Energy Changes Biomass na výstavbe teplárne na biomasu. V týchto dňoch bolo vydané stavebné povolenie a podľa predpokladov dodávateľskej firmy v roku 2010 by mala byť v prevádzke. Ďalšou nemenej dôležitou akciou je zámer spoločnosti Energobyt na komplexné investičné riešenie celého okruhu Centrálnej výhrevne vrátane osadenia kompaktnej odovzdávacej stanice do každého bytového domu a výmeny štvorrúrových rozvodov na dvojrúrové. Paralelne s týmito akciami chceme v tomto roku odštartovať nový projekt pod názvom „Teplo v peňaženke“, v rámci ktorého v úzkej spolupráci so správcami by sme chceli byť nápomocní na intenzívnejšie rozbehnutie procesu zatepľovania bytových domov v našom meste. Pod hlavičkou tohto zámeru chceme využiť pomoc nezávislých odborníkov z rôznych inštitúcií formou prednášok a termovíznych meraní, naše vlastné analýzy pri porovnaní spotrieb zateplených a nezateplených domov, vlastné skúsenosti tých samospráv, ktoré už tento proces absolvovali ako aj našu poradenskú a informačnú činnosť.

Prvou akciou tohto projektu bude stretnutie s predsedami samospráv zo sídliska Západ. Na mesiac apríl je naplánované ďalšie stretnutie pre predsedov samospráv a SVB z celého mesta. O všetkých našich aktivitách v tomto smere Vás budeme naďalej informovať prostredníctvom lokálnych médií a na našej internetovej stránke www.teplivmeste.sk.

oponente do polegar origem inserção e ação

jabolčni zavitek recept